Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku odbędzie się 24 listopada 2020 roku (wtorek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2020 rok.

4.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku nr 1 w Ełku,

       maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat.

5.    Opinia Komisji do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za

       usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia

       od opłat, jak również trybu ich pobierania.

6.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz

       najemców.

7.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

8.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

9.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.

10.  Prezentacja podstawowych założeń budżetu miasta Ełku na 2021 rok.

11.  Sprawy różne i wolne wnioski.

12.  Zakończenie obrad.


Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale

YouTube Rada Miasta Ełku