Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w czterech kwartałach 2020 roku. 4.    Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz...
Więcej
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Prezentacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku. Najciekawsze, zrealizowane działanie związane z        Polityką Oświatową Samorządu Terytorialnego (POST)....
Więcej
Identyfikator podatkowy cudzoziemców
Autor: M.N.
Pracownik, który jest cudzoziemcem i mieszka w Polsce, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL. Wniosek o nadanie nr PESEL  można złożyć do organu właściwego tj. urzędu gminy wraz z dokumentami, które potwierdzają dane wskazane we wniosku. Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL (dla cudzoziemca) jest: organ gminy, właściwy dla...
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok. 4.    Prezentacja Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ełku. 5.    Omówienie planowanych inwestycji miejskich na rok 2021. Inwestycje miejskie –...
Więcej
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Pismo mieszkańca Ełku przekazane do rozpatrzenia przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Ełku. 4. Zakończenie obrad. Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku
Więcej
Złóż nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W związku ze zmianą od stycznia 2021 roku metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urząd Miasta Ełku przypomina wszystkim osobom, którym doręczono nową deklarację o konieczności jej złożenia. Obowiązek ten dotyczy również osób których opłata nie ulega zmianie. Deklaracje można dostarczać do Urzędu Miasta wejściem głównym. Więcej na:  https://www.czystyelk.pl/deklaracje
Więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok. 4.    Informacja na temat działalności Klubu Sportowego Wilki Ełk. 5.    Informacja dotycząca oferty dla dzieci i młodzieży w okresie zimowym....
Więcej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok. 4. Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej Sesji Rady     Miasta Ełku. 5. Sprawy różne i wolne wnioski. 6. Zakończenie obrad....
Więcej
Podatek od nieruchomości
UWAGA: w 2021 r. obowiązują stawki podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą nr XXXVI.357.17 Rady Miasta Ełku z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. Zobacz uchwałę: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/obj/23742_UR.357.17.pdf
Więcej
Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2021 r.
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ełku z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta Ełku w 2021 roku. Projekt uchwały dostępny jest tutaj: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/obj/33342_Ogloszenie_i_projekt_uchwaly_ws._wykazu_kapielisk_2021.pdf
Więcej
Dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk-Sikorskiego, Gdańska”
W związku z trwającym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Sikorskiego, Gdańska” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniu 15 stycznia 2021 roku o godz. 10.00 zostanie przeprowadzona dyskusja przy użyciu środków komunikacji zdalnej. Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w dyskusji online proszone są o zgłoszenie...
Więcej
Dyskusja publiczna nad wyłożonym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk-Centrum”
W związku z trwającym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Centrum” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 8 stycznia 2021 roku o godz. 10.00 zostanie przeprowadzona dyskusja przy użyciu środków komunikacji zdalnej. Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w dyskusji online proszone są o zgłoszenie się mailowo...
Więcej
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Wyszyńskiego”
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) i uchwały nr...
Więcej
Konsultacje społeczne projektu MPPiRPA na 2021 rok
Głównym celem konsultacji jest zebranie uwag oraz opinii mieszkańców Ełku oraz instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu Miasta, których cele statutowe związane są z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Konsultacje społeczne dotyczące rozwiązywania i profilaktyki problemów alkoholowych odbywają się od 23.12.2020 r. i...
Więcej
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Lazurowa”
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz....
Więcej
W 2021 roku nie będą pobierane opłaty targowe
Na podstawie art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 2255) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie...
Więcej
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Opinie dotycząca wniosków do budżetu miasta Ełku na 2021 rok. 4. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2021. 5. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2021-2034. 6. Opinia...
Więcej
Umów wizytę w Urzędzie Skarbowym
Wizytę można umówić: przez internet – korzystając z elektronicznego formularza dostępnego na stronie...
Więcej
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Dyskusja na temat projektu budżetu miasta Ełku na 2021 rok w działach podległych Komisji. 4.    Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej sesji Rady...
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Dyskusja na temat projektu budżetu miasta Ełku na 2021 rok. 4.    Podsumowanie pracy Komisji w 2020 roku. 5.    Propozycje do planu pracy Komisji na 2021 rok. 6.    Opinia...
Więcej