Ogłoszenia

Autor: Ewa Galińska PG-GN.6840.1.2.2019.EG
Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż

Miasto Ełk posiada do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Ełku przy ul. Łukasiewicza, oznaczoną w ewidencji gruntów nr: 2517/1 i 1325/67 o łącznej pow. 0,0016 ha, przeznaczoną pod zabudowę gospodarczo-garażową zwartą.

Cena wywoławcza wynosi 2.160,00  zł netto (dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych), w tym:
- cena wywoławcza własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w kwocie 1.360,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100);
- cena wywoławcza służebności gruntowej w kwocie 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100).            

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony VAT według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 06 października 2020 r., o godz. 10:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.

W przetargu mogą brać udział osoby, które:

1) wniosą wadium w kwocie 400,00 zł brutto w terminie do dnia  01 października 2020 r.:

2) nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku, i złożą oświadczenie o niezaleganiu w opłatach, w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku - pokój nr 02, w terminie do dnia  01 października 2020 r.

Szczegóły dotyczące oferty sprzedaży dostępne są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku – pokój 235, tel. 87 732 62 35, na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku i w Biuletynie Informacji Publicznej