Aktualności

Autor: P. B. | Data wpisu: 19 Listopada 2020
XXIV Sesja Rady Miasta Ełku
W środę 25 listopada 2020 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku odbędzie się XXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Ełku jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Sesja będzie transmitowana na żywo w Internecie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2020 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia stosownych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Miejski Żłobku nr 1 w Ełku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku przy ul. Jana Kilińskiego 48.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk - Dobrzańskiego”.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ełku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.

17. Informacja o wyznaczonych podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2021 r.

18. Interpelacje i zapytania radnych.

19. Oświadczenia i wolne wnioski.

20. Zakończenie obrad.

 

Sesje Rady Miasta Ełku w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku.